Learning Substance Group

สื่อการจัดการเรียนการสอนโดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

Thai Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Mathematics

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Social Study, Religion and Culture

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Health and Physical Education

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Arts

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Career and Technology

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Foreign Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Guidance

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

grade

สื่อการจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งตามระดับชั้นของการเรียนการสอน

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

instruction media

สื่อการจัดการเรียนรู้ DLIT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ และโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ และการจัดการองค์ความรู้ (KM)

เรื่อง เพลงกุญแจฟา

วิชา ศิลปะพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดูแล้ว 271

เรื่อง เพลงกุญแจซอล

วิชา ศิลปะพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดูแล้ว 295

เรื่อง เพลงเครื่องดนตรีไทย

วิชา ศิลปะพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดูแล้ว 228

เรื่อง เครื่องดนตรีสากล

วิชา ศิลปะพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดูแล้ว 270

เรื่อง เพลงตัวโน้ตมี 7 ลักษณะ

วิชา ศิลปะพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดูแล้ว 256

เรื่อง ขลุ่ยเพียงออ ฝึกเป่าเสียงโน้ต15 เสียง

วิชา ศิลปะพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดูแล้ว 361

เรื่อง กลุ่ม 4 กุ้งแช่น้ำปลา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชา เรื่อง โปรแกรม OBS Studio

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 12

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดูแล้ว 178

DLIT & DLTV

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Kine master

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง การพัฒนาระบบ ICT เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

เรื่อง กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น ๆ

เรื่อง กิจกรรมกลุ่มที่ 5 รุ่นที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น ๆ

เรื่อง กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น ๆ

เรื่อง กลุ่ม 4 รุ่น 2 เล็กพริกขี้หนู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้

เรื่อง อบรม DLIT รุ่น 2 กลุ่ม 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น ๆ

เรื่อง กลุ่ม2 รุ่นที่1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

DLIT : SASEO#32 sharing Video

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ จัดทำเว็บ DLIT SASEO#๓๒ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมสื่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นการจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และให้บริการจัดการกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ เพื่อเป็นอีก ๑ เว็บไซต์จัดการความรู้สู่ชุมชนอีกทางนึ่ง

Video Sharing

ระบบจัดการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Video sharing ไม่ทำให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำงานหนักเพราะสื่อการเรียนรู้ถูกแชร์มาจากเว็บไซต์ Youtube ,Google Video และ Google Drives ทำให้ระบบเสถียนขึ้น

UI design

ออกแบบมาเพื่อแยกการทำงานของแต่ละโรงเรียน ให้สามารถจัดการสื่อการเรียนรู้ได้อย่างอิสระต่อกัน

Google Apps for Education

เชื่อมต่อระบบไฟล์และ Video กับ Google Drives สำหรับโรงเรียนที่ใช้ e-Mail กับ Google

Information system

สรุปสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบรายวิชา กลุ่มสาระ และโรงเรียน

Powered by

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


เลขที่ 15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044-612408 โทรสาร 044-612644
อีเมล์ : office@ssbr.go.th