การใช้ sensor AccelerometerSensor ในเกม hilo
ครูผู้สอน : นายสุรเดช  ปุยะติ
รายวิชา : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
มาตราฐานหลักสูตร : -
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน : ลำปลายมาศ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 65 ครั้ง
ระดับความสนใจ :
รายละเอียด
AI2 (เบื้องต้น) การใช้ sensor AccelerometerSensor ตรวจจับการเขย่า สำหรับการสร้างเกม hilo
 
 

สื่อการสอนโดย
นายสุรเดช  ปุยะติ

  การใช้ sensor AccelerometerSensor ในเกม hilo
  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

 

Learning Substance Group

สื่อการจัดการเรียนการสอนโดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

Thai Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Mathematics

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Social Study, Religion and Culture

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Health and Physical Education

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Arts

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Career and Technology

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Foreign Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Guidance

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน