ขลุ่ยเพียงออ ฝึกเป่าเสียงโน้ต15 เสียง
ครูผู้สอน : นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
รายวิชา : ศิลปะพื้นฐาน
มาตราฐานหลักสูตร : .
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปะ
โรงเรียน : ภัทรบพิตร
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 361 ครั้ง
ระดับความสนใจ :
รายละเอียด
แบบฝึกขลุ่ยเพียงออ ฝึกเป่าเสียงโน้ต15 เสียง
 
 

สื่อการสอนโดย
นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์

  เพลงกุญแจฟา
  ศิลปะพื้นฐาน
  เพลงกุญแจซอล
  ศิลปะพื้นฐาน
  เพลงเครื่องดนตรีไทย
  ศิลปะพื้นฐาน
  เครื่องดนตรีสากล
  ศิลปะพื้นฐาน
  เพลงตัวโน้ตมี 7 ลักษณะ
  ศิลปะพื้นฐาน
  ขลุ่ยเพียงออ ฝึกเป่าเสียงโน้ต15 เสียง
  ศิลปะพื้นฐาน

 

Learning Substance Group

สื่อการจัดการเรียนการสอนโดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

Thai Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Mathematics

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Social Study, Religion and Culture

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Health and Physical Education

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Arts

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Career and Technology

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Foreign Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Guidance

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน