การตกแต่งด้วยภาพสติกเกอร์
ครูผู้สอน : นางสาวโสภิตา  สาลี
รายวิชา : คอมพิวเตอร์กราฟิก
มาตราฐานหลักสูตร : ง 3.1, ง 4.1
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน : ลำปลายมาศ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 81 ครั้ง
ระดับความสนใจ :
รายละเอียด
การตกแต่งด้วยภาพสติกเกอร์
 
 

สื่อการสอนโดย
นางสาวโสภิตา  สาลี

  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
  การเทสีแบบไล่เฉดสี
  ง23241
  การตกแต่งด้วยภาพสติกเกอร์
  คอมพิวเตอร์กราฟิก

 

Learning Substance Group

สื่อการจัดการเรียนการสอนโดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

Thai Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Mathematics

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Social Study, Religion and Culture

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Health and Physical Education

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Arts

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Career and Technology

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Foreign Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Guidance

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน