กลุ่ม 4 กุ้งแช่น้ำปลา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้สอน : นางสาวเกษแก้ว  วิเศษชาติ
รายวิชา : เรื่อง โปรแกรม OBS Studio
มาตราฐานหลักสูตร : -
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน : กระสังพิทยาคม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 178 ครั้ง
ระดับความสนใจ :
รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรื่อง โปรแกรม OBS Studio ) กลุ่ม 4 กุ้งแช่น้ำปลา
 
 

สื่อการสอนโดย
นางสาวเกษแก้ว  วิเศษชาติ

  กลุ่ม 4 กุ้งแช่น้ำปลา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง โปรแกรม OBS Studio

 

Learning Substance Group

สื่อการจัดการเรียนการสอนโดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

Thai Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Mathematics

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Social Study, Religion and Culture

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Health and Physical Education

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Arts

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Career and Technology

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Foreign Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Guidance

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน