ทวีปทั้ง 7
ครูผู้สอน : นางธวัลรัตน์  เรืองจันทร์
รายวิชา : สังคม
มาตราฐานหลักสูตร : -
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียน : ร่อนทองพิทยาคม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 34 ครั้ง
ระดับความสนใจ :
รายละเอียด
อธิบายถึงทวีปทั้ง 7
 
 

สื่อการสอนโดย
นางธวัลรัตน์  เรืองจันทร์

  ทวีปทั้ง 7
  สังคม

 

Learning Substance Group

สื่อการจัดการเรียนการสอนโดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

Thai Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Mathematics

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Social Study, Religion and Culture

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Health and Physical Education

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Arts

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Career and Technology

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Foreign Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Guidance

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน