ไฟฟ้าเบื้องต้น
ครูผู้สอน : นายอดินันท์  สิงห์โพนทัน
รายวิชา : วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
มาตราฐานหลักสูตร : ว.2
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
โรงเรียน : ลำปลายมาศ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 23 ครั้ง
ระดับความสนใจ :
รายละเอียด
 
 

สื่อการสอนโดย
นายอดินันท์  สิงห์โพนทัน

  ไฟฟ้าเบื้องต้น
  วิทยาศาสตร์เบื้องต้น

 

Learning Substance Group

สื่อการจัดการเรียนการสอนโดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

Thai Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Mathematics

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Social Study, Religion and Culture

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Health and Physical Education

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Arts

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Career and Technology

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Foreign Language

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Guidance

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน